core and warning to Asian women and white degeneracy - incest and pedophilia - Go East, Western Women! [2016] [anecdote] [must spread] [final]+.pdf

 

Go East, Western Women! (Comments) | LoveAndRomanceNews.com:
http://loveandromancenews.com/more-western-women-going-to-asia-for-work-adventure-and-even-love-comments/

 

Notes

Hapa Daughter wrote…
● I fear that it can also lead to a dark side

fetishism and even, ironically, racism.
● My white father molested me and my Asian mother ignored my pleas for help. How’s that for sick fetishism -

The abuser and his enabler!

● my mother always told me to marry men of certain races only and my father forbade me to even invite boys who were not white to our home. He did (grudgingly) accept Asian guys but only because he himself married an Asian so he didn’t want to appear to be a hypocrite. As a matter of fact, in my later years, when I was abused by my white ex, my mother preferred that I marry an Asian man because she finally revealed that she had regretted marrying my white father but never told anyone because of shame.
● I know quite a few mixed race people who were abused by their white male Asian female (WMAF) parents. In fact, I can provide you a long list of WMAF cases of interracial abuse. It is very prevalent but WMAF couples seem to want to sweep it under the rug

 

  

 

Chinese

哈帕女儿是一位评论员。 她是一个混血儿女性。 她有一位亚洲母亲。 她有一位白人父亲。 她写了下面的注释:
●我的白人父亲虐待我。 虐待是性行为。 我哭了求助。 我的亚洲妈妈无视我。 那对于恶心拜物教来说如何? 施虐者和他的推动者!

●我的亚洲妈妈是种族主义者。 她希望我只和某些种族结婚。 我的白人父亲是种族主义者。 他反对非高加索人。 我被我的男朋友虐待。 他是一名高加索人。 我的亚洲妈妈终于交代了。 她告诉我她的遗憾。 她后悔嫁给一个白人男子。 她从耻辱中保持沉默。 她希望我会嫁给一个亚洲男人。
●我认识很多混血儿。 他们有白种人的父亲。 他们有亚洲母亲。 他们的父母虐待他们。 我可以给你一个长长的清单。 这是非常普遍的。 他们试图掩盖他们的罪行。 他们是一个巨大的问题。

 

 

Korean

하파 딸 (Hapa Daughter)은 코멘트 작성자입니다. 그녀는 biracial 여성입니다. 그녀는 아시아계 어머니가 있습니다. 그녀에게는 백인 아버지가 있습니다. 그녀는 다음 메모를 썼습니다.
● 백인 아버지가 나를 학대했다. 학대는 성적인 것이 었습니다. 나는 도움을 구했다. 나의 아시아 인 어머니는 나를 무시했다. 병든 페티시즘에 대한 그게 어때? 학대자와 그의 인 에이 블러!

● 아시아 인 어머니는 인종 차별 주의자입니다. 그녀는 내가 특정 인종과 결혼하기를 바랐다. 내 백인 아버지는 인종 차별 주의자입니다. 그는 비 백인 남성들에 대한 것이 었습니다. 나는 남자 친구에게 학대당했습니다. 그는 코카서스 인이었다. 나의 아시아계 어머니는 마침내 자백했다. 그녀는 나에게 그녀의 후회를 말했다. 그녀는 백인 남자와 결혼하는 것을 후회했다. 그녀는 수치심에서 침묵했다. 그녀는 내가 아시아 사람과 결혼하기를 바란다.
● 나는 많은 생물학적 인 아이들을 안다. 그들은 백인 아버지가 있습니다. 그들은 아시아계 어머니가 있습니다. 그들의 부모는 그들을 학대했다. 나는 긴 목록을 제공 할 수있다. 그것은 매우 보급되어 있습니다. 그들은 그들의 범죄를 숨기려고 노력합니다. 그들은 거대한 문제입니다.

 

 

Japanese

ハパ娘はコメント者です。 彼女は生物人種の女性です。 彼女にはアジアの母親がいます。 彼女には白人の父親がいます。 彼女は次のように書きました。
●私の白人の父は私を虐待しました。 虐待は性的でした。 私は助けを叫んだ。 私のアジアの母親は私を無視しました。 病気のフェチ主義はどうですか? 虐待者と彼のイネーブラー!

●私のアジアの母親は人種差別主義者です。 彼女は私に特定の種族と結婚することを望んでいた。 私の白人父親は人種差別主義者です。 彼は非コーカサス人に対するものでした。 私は私のボーイフレンドに虐待されました。 彼は白人男性だった。 私のアジアの母親はようやく告白しました。 彼女は私に彼女の後悔を語った。 彼女は白人男性と結婚して後悔した。 彼女は恥ずべきで黙っていた。 彼女はアジア人と結婚することを望んでいる。
●私は多くの生物人種の子供を知っています。 彼らには、白人の父親がいる。 彼らにはアジアの母親がいます。 彼らの両親は彼らを虐待した。 私はあなたに長いリストを提供することができます。 それは非常に一般的です。 彼らは彼らの犯罪を隠そうとする。 彼らは大きな問題です。

 

 

Vietnamese

Hapa con gái là một commenter. Cô là một phụ nữ biracial. Cô ấy có một bà mẹ Châu á. Cô ấy có một người cha da trắng. Cô đã viết lưu ý sau đây:
● Cha da trắng lạm dụng tôi. Lạm dụng là tình dục. Tôi khóc để được giúp đỡ. Mẹ Châu á bỏ qua tôi. Làm thế nào là cho bệnh fetishism? Người ngược đãi và enabler của mình!

● mẹ Châu á là một phân biệt chủng tộc. Cô ấy muốn hôn chỉ là một số chủng tộc. Cha da trắng là một phân biệt chủng tộc. Ông đã chống lại người đàn ông Kavkaz. Tôi đã bị lạm dụng bởi bạn trai của tôi. Ông là một người đàn ông da trắng. Mẹ Châu á của tôi cuối cùng đã thú nhận. Cô nói hối tiếc của mình. Cô tiếc kết hôn với một người đàn ông da trắng. Cô vẫn im lặng ra khỏi xấu hổ. Cô hy vọng rằng tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông châu á.
● tôi biết nhiều trẻ em biracial. Họ có người cha da trắng. Họ có các bà mẹ Châu á. Cha mẹ của họ lạm dụng chúng. Tôi có thể cung cấp cho bạn một danh sách dài. Nó là rất phổ biến. Họ cố gắng để che giấu tội ác của họ. Họ là một vấn đề lớn.

 

 

Filipino-tagalog

Ang Hapa Daughter ay isang commenter. Siya ay biracial na babae. Mayroon siyang Asian na ina. Mayroon siyang Caucasian father. Isinulat niya ang sumusunod na tala:
● Inabuso ako ng aking Caucasian na ama. Ang pang-aabuso ay sekswal. Sumigaw ako para sa tulong. Tinanggihan ako ng aking Asian na ina. Paano iyon para sa sakit na fetishism? Ang mang-aabuso at ang kanyang tagapag-alaga!

● Ang aking Asian na ina ay isang racist. Gusto niyang mag-asawa ako ng ilang karera. Ang aking Caucasian father ay isang racist. Siya ay laban sa di-Caucasian na mga lalaki. Inabuso ako ng aking kasintahan. Siya ay isang lalaking Caucasian. Ang aking Asian na ina sa wakas ay nagkumpisal. Sinabi niya sa akin ang kanyang ikinalulungkot. Pinagtawanan niya ang pag-aasawa ng isang lalaking Caucasian. Siya ay nanatiling tahimik sa kahihiyan. Inaasahan niya na mag-asawa ako ng isang Asyanong lalaki.
● Alam ko ang maraming mga biracial na bata. Mayroon silang Caucasian fathers. Mayroon silang mga Asian na ina. Inabuso sila ng kanilang mga magulang. Maaari kong ibigay sa iyo ang isang mahabang listahan. Napakalawak nito. Sinisikap nilang itago ang kanilang mga krimen. Ang mga ito ay isang malaking problema.

 

 

Khmer

កូនស្រី Hapa គឺជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយ។ នាងគឺជាស្រី្តស្រី។ នាងមានម្តាយជនជាតិអាស៊ី។ នាងមានឪពុកជនជាតិ Caucasian ។ នាងបានសរសេរចំណាំដូចខាងក្រោម:
●ឪពុកកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្ញុំ។ ការរំលោភបំពាននេះគឺជាការរួមភេទ។ ខ្ញុំយំសម្រាប់ជំនួយ។ ម្ដាយអាស៊ីរបស់ខ្ញុំមិនអើពើនឹងខ្ញុំទេ។ តើរឿងនោះគឺសម្រាប់ការរួមភេទដោយវិធីណា? អ្នករំលោភនិងអ្នកបង្កើតរបស់គាត់!

●ម្ដាយនៅអាស៊ីរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកប្រកាន់ពូជសាសន៍។ នាងចង់ឱ្យខ្ញុំរៀបការជាមួយតែការប្រណាំងប៉ុណ្ណោះ។ ឪពុកកុលសម្ព័ន្ធរបស់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិភាគតិច។ គាត់ប្រឆាំងនឹងបុរសមិនមែនជនជាតិកាហ្សាក់ស៊ីសង។ ខ្ញុំត្រូវបានរំលោភបំពានដោយមិត្តប្រុសរបស់ខ្ញុំ។ គាត់ជាបុរសជនជាតិស្បែកស។ ទីបំផុតម្តាយរបស់ខ្ញុំនៅអាស៊ីបានសារភាព។ នាងបានប្រាប់ខ្ញុំពីការសោកស្តាយរបស់នាង។ នាងបានសោកស្តាយរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិ Caucasian ។ នាងបានស្ងៀមស្ងាត់ដោយអៀនខ្មាស់។ នាងសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយបុរសអាស៊ីម្នាក់។
●ខ្ញុំដឹងពីកូនពីរបី។ ពួកគេមានឪពុកជនជាតិស្បែកស។ ពួកគេមានម្តាយជនជាតិអាស៊ី។ ឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេបានរំលោភពួកគេ។ ខ្ញុំអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីដ៏វែង។ វាមានលក្ខណៈទូទៅខ្លាំងណាស់។ ពួកគេព្យាយាមបិទបាំងឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេ។ ពួកគេគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយ។

 

 

Lao

ລູກສາວ Hapa ແມ່ນນັກສະແດງ. ນາງເປັນເພດຍິງທີ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ. ນາງມີແມ່ເອເຊຍ. ນາງມີພໍ່ Caucasian. ນາງຂຽນບັນທຶກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
●ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າຄາຣາຄາຊີໄດ້ຂົ່ມເຫັງຂ້າພະເຈົ້າ. ການລ່ວງລະເມີດແມ່ນທາງເພດ. ຂ້ອຍຮ້ອງໄຫ້ເພື່ອຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ແມ່ເອເຊຍຂອງຂ້ອຍບໍ່ສົນໃຈຂ້ອຍ. ວິທີການທີ່ສໍາລັບການ fetishism ເຈັບປ່ວຍແມ່ນຫຍັງ? ຜູ້ລ່ວງລະເມີດແລະອໍານາດຂອງລາວ!

ແມ່ແມ່ເອີຣົບຂອງຂ້ອຍແມ່ນ racist. ນາງຢາກໃຫ້ຂ້ອຍແຕ່ງງານກັບເຊື້ອຊາດທີ່ແນ່ນອນ. ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ Caucasian ແມ່ນ racist ເປັນ. ລາວໄດ້ຕໍ່ຕ້ານຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນຄາລາບານ. ຂ້ອຍຖືກຂົ່ມເຫັງໂດຍແຟນຂອງຂ້ອຍ. ລາວເປັນຜູ້ຊາຍຄົນຜິວຂາວ. ແມ່ເອີຣົບຂອງຂ້ອຍສຸດທ້າຍໄດ້ສາລະພາບ. ນາງບອກຂ້າພະເຈົ້າວ່າລາວເສຍໃຈ. ນາງໄດ້ເສຍໃຈກັບແຕ່ງງານກັບຊາຍຄົນຜິວຂາວ. ນາງໄດ້ງຽບອອກຈາກຄວາມອັບອາຍ. ນາງຫວັງວ່າຂ້ອຍຈະແຕ່ງງານກັບຊາຍອາຊີ.
●ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກເດັກນ້ອຍທີ່ມີລູກນ້ອຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນດາພໍ່ຄົວຄາລາໂກຍ. ພວກເຂົາມີແມ່ເອເຊຍ. ພໍ່ແມ່ຂອງພວກເຂົາຖືກຂົ່ມເຫັງພວກເຂົາ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດໃຫ້ທ່ານມີລາຍຊື່ຍາວ. ມັນເປັນການແຜ່ຫຼາຍ. ພວກເຂົາພະຍາຍາມເຊື່ອງອາຊະຍາກໍາຂອງພວກເຂົາ. ພວກເຂົາເປັນບັນຫາໃຫຍ່.

 

 

Thai

ลูกสาว Hapa เป็น commenter . เธอจะเป็นผู้หญิงลูกครึ่ง เธอมีแม่ที่เอเชีย เธอมีผิวขาว พ่อ เธอเขียนข้อความต่อไปนี้ :

ผิวขาว●ของฉันพ่อทำร้ายฉัน การละเมิดเป็นทางเพศ ร้องให้คนช่วย แม่เอเชียของฉันไม่สนใจข้า แล้วที่ป่วยเฟติชซึ่ม ? บนและบนเขา

●แม่เอเชียเป็นพวกเหยียดผิว เธอต้องการให้ฉันแต่งงานกับเพียงเผ่าพันธุ์หนึ่ง พ่อ Caucasian ของฉันเป็นพวกเหยียดผิว เขาต่อต้านไม่ใช่ผิวขาวผู้ชาย ผมถูกแฟน เขาเป็นคนผิวขาว . แม่เอเชียของฉันก็สารภาพ เธอบอกฉันว่าเธอเสียใจ . เธอเสียใจที่แต่งงานกับฝรั่งผู้ชาย เธอนิ่งเงียบไปของความอัปยศ เธอหวังว่าฉันจะแต่งงานกับชายชาวเอเชีย

●ฉันรู้ว่าเด็กลูกครึ่งมากมาย มีคนเป็นพ่อ พวกเขามีแม่ที่เอเชีย พ่อแม่ของพวกเขาทำร้ายพวกเขา ฉันสามารถให้คุณรายการยาว มันเป็นเรื่องที่แพร่หลาย พวกเขาพยายามที่จะปกปิดความผิดของตน มันเป็นปัญหาใหญ่มาก

 

 

Translations are available [upon request] for Spanish, Swedish, Dutch, French, German, Italian, Russian, Polish, Danish, and Norwegian.

 

 

tags: [anecdote], core, white degeneracy, white degeneracy - incest, white degeneracy - pedophilia, warning to Asian women